RODO ( Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako właściciel platformy B2B na stronie www.semma.pl, w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umowa oraz obowiązującymi przepisami.

 Monitoring

Na terenie naszej firmy prowadzony jest monitoring. Obraz z monitoringu podlega rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Nagrania są automatycznie kasowane co 14 dni.
Administratorem danych osobowych jest:
Firma Handlowa SEMMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 2B.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail:

iodosemma@gmail.com

adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych F.H.SEMMA.
ul. Christo Botewa 2B
30-798 Kraków

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zakupie w naszym sklepie ( podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi  na platformie B2B wykorzystujemy w następujących celach:

1/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
a) wystawianie i przechowywanie faktur, paragonów oraz dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienie faktury, paragonu
( podstawa prawna : art.6 ust1 c)RODO; podstawę te będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”)
lub
b) przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych ( podstawa
prawna: art.6 ust.1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „ naszym prawnie uzasadnionym interesem”);
c) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

2/ marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy ( podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

3/ tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes);

4/ weryfikacja wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji ( podstawa
prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejna umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

5/wsparcia obsługi: w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy ( podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu ”zawarcia i wykonania umowy” oraz
 „ wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań ( np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Które dane należy nam podać ?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy – formularzu rejestrowym platformy B2B ( jeśli ich Państwo nie podadzą , nie zawrzemy umowy).
Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy ( jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Możecie Państwo zarejestrować się podając dane potrzebne do zawarcia umowy kupna – sprzedaży czyli: imię, nazwisko adres dostawy oraz telefon kontaktowy,
e-mail ( te dane zostaną w naszej bazie danych i będą przetworzone  jedynie jeżeli wyrazicie Państwo zgodę działania marketingowe i otrzymywanie newsletterów ).

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług zamówionych przez Państwa, przy obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze )
    w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz.

d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,
    podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem
    danych.

e) jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to
    wejdziemy w posiadanie informacji o tym , z jakiego konta, w jakiej instytucji
    dokonali Państwo zapłaty.

    Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy dokonali Państwo
    poprawnej zapłaty a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (
    podstawa prawna: wykonanie umowy) w celu ustalenia dochodzenia i obrony
    roszczeń.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG ( obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).  Jeżeli wprowadzimy takie działanie to wszelkie informacje, natychmiast zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w dziale Polityka bezpieczeństwa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dot. danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych
    serwisach internetowych;
3) ograniczenie przetwarzania ( wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
4) dostęp do danych ( o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art.20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek poprzez mail,
lub telefonicznie.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać,
wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych ( w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ( w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać ( nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Bobo-mania,

ul. Christo Botewa 2B,

30-798 Kraków.
e-mail: biuro@semma.pl

telefon : 502-187-701

ul. Christo Botewa 2b,
30-798 Kraków
tel. 12 261 36 50
fax: 12 423 62 38
Prawa do strony internetowej | 2017-2022 (c) semma.pl
Agencja interaktywna: hauerpower Kraków

Strona internetowa semma.pl wykorzystuje pliki cookies
Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę.